DOWNLOAD MP3 : Daasebre Gyamenah – Wo Da Enda

Daasebre Gyamenah - Wo Da Enda

- Advertisement -

Daasebre Gyamenah Music - Free MP3 Download or Listen | Mdundo.com

Stream and Download Wo Da Enda free Mp3 by Ghanaian highlife musician Abubakar Siddiq known on stage as Daasebre Gyamenah

Lyrics of Wo da enda by Daasebre Gyamenah

Ohia ama mahwere madepa bi oooh

Obra akwantuo yi mu ooh

Enye s3 Manya bi na mato madwene muo

Obi nte ne sika nware ne tanfo da nti no

Mek) na men mmayaa nya abotre

- Advertisement -

Yenk) te aduro mmra enoa ahahan yiaa

Siwaa ahahan nso w) nwuramuoo

Meko na memmaayaa ma wob) nyo

Fa mpaebo na nyame boa na meb3 durua

Mekher3 ama wahu s3 3ny3 agoro oooh.
Mebroni eeei

Mese,
S3 nsuo muna t) ky3 nas3 odo me mmaayaa
Wodaa Enda oooh
Odo k)m ade mea ma naboroso nti no
Wodaa Enda oooh
Ensuo t) ky3 nas3 3nte yia
Meto madwene mu na mafa mu aba nti no
Wokodaa kae me ooh odo
S3 wodofo bi reba anadwo yi
Daasebre eeii,Menim adea 3f3

Enti na 3mma me br3 pegya wo ooh

Mentumi nfa madepa bi nso 3ndi agoro
Owia k(t) nedabr3a hw3

Odo na fa susu ne pie bra mu ooh

Sumolo wob3hu s3 ne nyinaa ny3 p3 ooh
Ab3 bi b3wua na mpayinfo) s3

Yegyidi s3 3s) nti no

Odo mew) asem deede bi ma wo oh

S3 nsuo muna t) ky3 nas3 odo me mmaayaa
Wodaa Enda oooh
Odo k)m ade mea ma naboroso nti no
Wodaa Enda oooh
Ensuo t) ky3 nas3 3nte yia
Meto madwene mu na mafa mu aba nti no
Wokodaa kae me ooh odo
S3 wodofo bi reba anadwo yi

- Advertisement -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *